O udruzi

Hrvatski časnički zbor je braniteljska, strukovna i staleška udruga hrvatskih časnika i dočasnika putem koje njezini članovi upotpunjuju i proširuju svoja vojna znanja, razvijaju domoljublje i borbeni duh, osmišljavaju svoje mjesto i ulogu u sustavu obrane Republike Hrvatske i rješavaju pojedinačne i zajedničke probleme svojega časničkoga zvanja i statusnog položaja.

Časnički zbor Republike Hrvatske osnovan je 24. kolovoza 1991. godine, a časnički zbor grada Virovitice osnovan je 12. rujna 1991. godine.

Osnovni cilj HČZ grada Virovitice ostvarivanje zajedničkih interesa članova, pričuvnih  časnika i dočasnika oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ciljevi i zadaće Udruge HČZ grada Virovitice provoditi će se u okviru definiranih područja djelovanja i  utvrđeni su Program­skim načelima:

 1. Okuplja časnike u jedinstvenu braniteljsku, stru­kovnu i stalešku Zajednicu Udruga HČZ, koja je od važnosti za obranu i zaštitu Repub­like Hrvat­s­ke;
 2. Organizira i provodi stalno struč­no usa­vrša­vanje časnika koji nisu raspoređeni u postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske;
 3. Sudjeluje u izobrazbi i osposobljavanju pučan­stva za obranu i zaštitu Republike Hrvatske u skladu s planovima Ministar­stva obrane i Minis­tar­stva unutarnjih poslova Republike Hrvatske;
 4. Surađuje s tijelima državne uprave mjero­davnim za poslove obrane, Hrvatskom voj­skom i Ministarstvom unutarnjih poslova, tijelima lokalne uprave i samo­uprave,gospod­ars­kim subjektima i drugim udrugama u provedbi za­daća utvrđenih godišnjim programom rada;
 5. Istražuje vojnu povijest Hr­vata;
 6. Istražuje i proučava vojna iskustva i promiće vrijednosti Domo­vin­skoga rata;
 7. Surađuje sa sredstvima javnog priopćavanja, čas­nič­kim i srodnim organizacijama drugih zema­lja te srodnim udrugama i organi­zaci­jama;
 8. Upoznaje članstvo s razvojem vojne teh­nike, oružja i opreme;
 9. Upoznaje članstvo s međunarod­nim konven­cijama i normama međunarodnoga ratnoga i humanitarnoga prava te s ljudskim pravima i zaštitom čovjekova okoliša;
 10. Zauzima se za poboljšanje statusa članova HČZ.

Udruga HČZ grada Virovitice učlanjena je u Udrugu HČZ Zajednicu Udruga HČZ RH.

Zajednica udruga HČZ RH članica je organizacije pričuvnih časnika NATO saveza pod nazivom CIOR te je kao takova u partnerskom odnosu sa Glavnim stožerom HV, koji redovito logistički i vojno-stručno podupire sve važnije aktivnosti HČZ RH.

Tijela Udruge

GRADSKI ODBOR

 1. bojnik Davor ŠPOLJARIĆ, predsjednik,
 2. satnik Željko TERI, dopredsjednik
 3. satnik Tihomir PUŠKARIĆ, tajnik
 4. natporučnik Tomislav KOLEC, rizničar
 5. brigadir Marko KRSTANOVIĆ, član, počasni predsjednik
 6. pukovnik Krešimir SUDAREVIĆ, član
 7. bojnik Jerko ROMIĆ, član
 8. policijski savjetnik Vlado PAURIĆ, član
 9. natporučnik Zoran KOZJAK, član

NADZORNI ODBOR

 1. pukovnik Mirko BRAJTIGAM, predsjednik
 2. poručnik Davor SRDJAK, član
 3. poručnik Ivan MEJAŠIĆ, član

SUD ČASTI

 1. pukovnik Darko VAMPOVAC, predsjednik
 2. bojnik Zvonko SMUDIĆ, član
 3. narednik Željko HEĐI, član

Statut

Kodeks časti

Činovi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

Činovi u HKoV i HRZ

Oznake činova za pripadnike Hrvatske kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane identične su, osim što su činovi kopnene vojske zlatne, a ratnog zrakoplovstva srebrne boje

Činovi u HRM